Karen Theis used a frozen sardine

Karen Theis used a frozen sardine from Cattle Cock Bait to catch this 41” whopper!
X